Master of Mjolnir

God of Thunder

Talents & Traits

1
God Blast